Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Kenneth Stamp Photography
1. Definities
1. Offerte: iedere aanbieding van de fotograaf aan een (rechts)persoon die mogelijk aan Stamp een opdracht wenst te geven.
2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen de fotograaf en de opdrachtgever.
3. Opdracht: de dienst bestaande in datgene wat door de fotograaf aan de opdrachtgever zal worden geleverd.
4. Fotograaf: Kenneth Stamp.
5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon waarmee de fotograaf de overeenkomst is aangegaan.
6. Het werk: het fotografische werk dan object is van de overeenkomst. 7. Gebruik: het verveelvoudigen en/of openbaar maken van het fotografische werk 8. Aw.: Auteurswet.
2. Toepassing
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;
2. Voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van deze algemene voorwaarden of daarin niet voorkomen, zijn slechts bindend voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard;
3. Offerte 1. Fotograaf biedt zijn dienst aan door middel van een schriftelijke offerte.
2. De offerte is geldig 30 dagen na de datum van de aanbieding, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3. Indien opdrachtgever het aanbod wil aanvaarden, dient hij de offerte uitdrukkelijk schriftelijk te bevestigen. Laat hij dit na, dan kan de aanvaarding van de offerte anderszins uit de omstandigheden worden afgeleid en aangenomen.
4. Indien zich na aanvaarding feiten en omstandigheden manifesteren die ten tijde van de aanbieding niet bekend waren, dan staat het fotograaf vrij de opdracht alsnog te weigeren.
5. Wijziging van de opdracht na aanvaarding van de offerte kan slechts met wederzijdse instemming van partijen plaatsvinden en heeft slechts rechtsgevolg indien en voor zover deze schriftelijk is overeengekomen.
4. Uitvoering van de opdracht
1. Fotograaf zal aan de opdracht naar beste kunnen en vermogen uitvoering geven in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en naar eigen creatief inzicht.
2. Fotograaf zal de opdracht naar beste kunnen uitvoeren, rekening houdend met de omstandigheden die de opdracht met zich meebrengt. Opdrachtgever zal anderzijds al datgene doen, wat van hem verwacht kan worden, teneinde het fotograaf mogelijk te maken in de gegeven omstandigheden de opdracht optimaal uit te voeren. 3. Fotograaf is geheel vrij de opdracht uit te voeren in de door hem gewenste stijl en daarbij alle beeldbewerkingen toe te passen die hem goed dunken. Nabewerking zal in overleg tussen partijen slechts dan plaatsvinden wanneer zulks de goedkeuring heeft van fotograaf.
5. Levering en betaling
1. De levertijd van fotograaf is wisselend en zal telkens vooraf – bij offerte – bij benadering door fotograaf worden aangegeven.
2. Levering vindt niet eerder plaats, dan nadat de betaling van de overeengekomen vergoeding voor de door fotograaf te leveren dienst heeft plaatsgevonden. 3. Wanneer fotograaf onvoorzien noodzakelijke hogere kosten heeft gemaakt teneinde aan de opdracht te kunnen voldoen, dan staat het hem vrij deze door te berekenen en middels een gespecificeerde nacalculatie in rekening te brengen. 4. Fotograaf zal de verschuldigde vergoeding volgens offerte en nacalculatie middels een factuur met een betaaltermijn van 14 dagen en berekening van de wettelijk toegestane rente bij overschrijding daarvan, in rekening brengen. 5. Tenzij anders overeengekomen zal fotograaf 25% van de geoffreerde prijs in rekening brengen voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht. Het restant te vermeerderen met een eventuele vergoeding op nacalculatie, zal in rekening worden gebracht na levering.
6. Opschorting en Annulering
1. Indien de voorschotfactuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan, staat het fotograaf vrij zijn werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
2. Indien opdrachtgever verzuimt de maatregelen te nemen die noodzakelijk is voor het geven van uitvoering aan de opdracht door fotograaf, staat het fotograaf vrij de uitvoering van de overeenkomst – schriftelijk – op te schorten of, indien opdrachtgever ondanks herinnering in verzuim blijft , te ontbinden.
3. Bij ontbinding van de overeenkomst is opdrachtgever 25% van de overeengekomen vergoeding voor de opdracht verschuldigd.
4. Wanneer het fotograaf door omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen, niet mogelijk is, de opdracht op het overeengekomen tijdstip uit te voeren, dan zullen partijen een ander tijdstip afspreken.
5. Indien opdrachtgever de opdracht annuleert of anderszins aangeeft geen gebruik te willen of zullen maken van de door fotograaf te leveren dienst, dan geldt onverminderd de veschuldigdheid van de overeengekomen betaling.
7. Auteursrecht
1. Het auteursrecht alsmede eventuele andere rechten van intellectuele eigendom op het/de werk(en) van fotograaf berusten bij fotograaf.
2. Toestemming voor gebruik van het/de werk(en) door de opdrachtgever is slechts geldend indien en voor zover deze schriftelijk voorafgaand aan het gebruik is verleend en in omvang en strekking beperkt door de aanduiding daarvan in de offerte of bij gebreke daarvan door de inhoud en strekking van de opdracht, in welk geval de toestemming in elk geval beperkt is tot het eenmalige ten tijde van de opdracht voorziene gebruik.
3. De door fotograaf in het kader van een opdrachtovereenkomst verleende toestemming is niet exclusief. Exclusiviteit is eerst rechtsgeldig middels een nader tussen partijen tot stand gekomen en ondertekende akte. 4. Fotograaf behoudt het recht, tenzij anders overeengekomen behoudens in het geval van wettelijke uitzonderingen, het/de werk(en) te gebruiken voor eigen publicitaire doeleinden zoals publicaties, pers, website, advertenties, social media, publieke presentaties e.d. alsmede voor doeleinden waarvan het vrije gebruik door de Auteurswet is voorzien. 5. Het is opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet toegestaan het/de werk(en) te gebruiken voor andere dan strikt eigen doeleinden en/of derden bij wijze van sublicentie het gebruiksrecht te verlenen.
8. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsecht
1. Opdrachtgever is verplicht bij iedere openbaarmaking van het werk van fotograaf diens naam bij het werk te vermelden of in geval van de openbaarmaking van meerdere werken in één publicatie diens naam op een zodanig andere wijze te vermelden dat de relatie met de werken duidelijk is.
2. Opdrachtgever zal geen wijzigingen in het/de werk(en) aan (doen) brengen of het/de werken zodanig gebruiken dat daarmee de reputatie van fotograaf wordt aangetast, een en ander in de zin van art. 25, lid 1, sub c en d Aw.
9. Inbreuk
1. Ieder gebruik van het/de werk(en) zonder de vereiste voorafgaande toestemming vormt een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf, in welk geval de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd is van het drievoudige van de vergoeding die volgens algemeen geldende maatstaven van beroepsfotografen voor het betreffende gebruik van toepassing zou zijn, onverminderd het recht van fotograaf een volledige schadevergoeding te vorderen, waaronder begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
2. In geval van niet-naamsvermelding is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 100% van de in lid 1 van dit artikel bedoelde licentievergoeding, onverminderd het recht op een volledige schadevergoeding, te vermeerderen met alle door fotograaf te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
10. Aansprakelijkheid
1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen bij gebruik op beeldschermen of op afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van de vergoeding van de opdracht, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot het bedrag dat onder de dekking van de verzekering voor de betreffende schade wordt uitgekeerd.
11. Faillissement/surseance
Partijen hebben het recht de overeenkomst in geval van faillisement of surseance van betaling van de andere partij te beëindigen. In geval fotograaf van dit recht gebruik maakt vervalt daarmee tevens de aan opdrachtgever verleende licentie.
12. Recht- en forumkeuze
1. Alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
2. Geschillen met betrekking tot de tekst en uitleg van deze algemene voorwaarden en met betrekking tot de overeenkomsten die onder de werking van deze algemene voorwaarden vallen, worden voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam.

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt op 22 december 2016